Lidmaatschapsvoorwaarden

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

1. Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op de integrale rechtsrelatie tussen de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid enerzijds en eenieder die lid is van Taekwondo Vereniging Benek (afgekort “TKVB”) of lid wil worden van Taekwondo Vereniging Benek (hierna: “Lid”) anderzijds.

2. Lidmaatschap. Het lidmaatschap van TKVB komt tot stand door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier door het Lid of ouder. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin kan TKVB te allen tijde, ook zonder opgaaf van redenen, iemand het lidmaatschap van TKVB weigeren.

3. Contributie. De contributie wordt jaarlijks door TKVB vastgesteld en is steeds maandelijks op de eerste van iedere maand verschuldigd. Indien een Lid een gedeelte van een kalendermaand lid van TKVB is, is het Lid voor die hele maand contributie verschuldigd uitgezonderd de proefperiode.

4. Opzegging. Een Lid dat zijn lidmaatschap wil beëindigen, kan eigenhandig zijn lidmaatschap via de website opzeggen. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, ingaande per eerstvolgende 1e van de maand. Opzegging is alleen geldig na het voldoen aan alle (financiële) verplichtingen.

5. Minderjarigheid. Het lidmaatschap van een Lid dat minderjarig is, gaat pas in als een wettelijk vertegenwoordiger van het betreffende Lid een handtekening heeft gezet via het aanmeldformulier op de website en het eens is met de lidmaatschapsvoorwaarden, het kan ook middels een schriftelijk inschrijfformulier.

6. Trainingen. TKVB streeft ernaar één trainingen per week te verzorgen. Een Lid heeft echter geen recht op restitutie in geval van uitval van lessen. TKVB heeft het recht om trainingstijden en -locaties te wijzigen. Op officiële feestdagen en in de gebruikelijke schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Tenzij het anders door ons wordt aangegeven. Alle vakanties zijn in de lesgelden opgenomen

7. Vrijstelling. Als een Lid niet traint, is hij toch contributie verschuldigd. In geval van een langdurige afwezigheid vanwege werk of studie in het buitenland, zwangerschap, een ernstige blessure of een andere goede reden, kan het Lid zichzelf tijdelijk uitschrijven via de website. De vrijstelling geldt dan op zijn vroegst vanaf de datum van indiening van het verzoek. TKVB is te allen tijde gerechtigd een verzoek als bedoeld in dit artikel af te wijzen.

8. Betaling. Het lidmaatschap van TKVB wordt aan een Lid verleend onder de voorwaarde dat het Lid ermee instemt omTKVB te machtigen om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren.

9. Opzegging door TKVB. Indien een Lid zijn verplichtingen jegens TKVB niet nakomt en/of naar het oordeel van TKVB de belangen van TKVB en/of haar leden schaadt, kan TKVB het lidmaatschap van het betreffende Lid door mededeling per e-mail / mondeling beëindigen.

10. TBN. Het Lid stemt ermee in dat hij of zij als Lid van TKVB in sommige gevallen verplicht kan worden gesteld om lid te worden van de Taekwondo Bond Nederland en verbindt zich om al zijn (betalings)verplichtingen jegens de Taekwondo Bond Nederland na te komen.

11. Huisregels. Tijdens de trainingen en andere door TKVB georganiseerde activiteiten zal het Lid zich gedragen conform de aanwijzingen van de trainersstaf en de bepalingen van eventuele nadere door TKVB uit te vaardigen huisregels in acht nemen.

12. Aansprakelijkheid. Taekwondo is een intensieve contactsport. Aan trainingen en andere verenigingsactiviteiten neem het Lid op geheel eigen risico deel. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het Lid zich voldoende te hebben geïnformeerd over de aan de taekwondosport verbonden risico’s en accepteert deze als zijn eigen risico.

13. Schade. TKVB is jegens het Lid niet aansprakelijk, voor welke schade dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van ongeval, letsel of verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

14. Rechtsrelatie. Op de gehele rechtsrelatie tussen TKVB en het Lid is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.